Privacyverklaring Avec Sans

Over de privacyverklaring

Avec Sans geeft veel om je privacy. Ik verwerk daarom uitsluitend gegevens die ik nodig heb voor (het verbeteren van) mijn dienstverlening en ga zorgvuldig om met de informatie die ik over jou en jouw gebruik van onze diensten heb verzameld. Ik stel jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Deze privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Avec Sans. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 30/07/2022, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. De privacyverklaring beschrijft welke gegevens over jou door mij worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leg ik je uit op welke wijze ik jouw gegevens opsla en hoe ik jouw gegevens tegen misbruik bescherm en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan mij verstrekte persoonsgegevens. Als je vragen hebt over deze privacyverklaring kun je contact opnemen met mij, je vindt de contactgegevens aan het einde van deze verklaring.


Gmail

Ik maak voor het reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Gmail. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en mijn gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Gmail heeft geen toegang tot het postvak en ik behandel al ons emailverkeer vertrouwelijk.


Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Ik gebruik jouw gegevens uitsluitend ten behoeve van mijn dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die jij verstrekt. Ik gebruik jouw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met mij deelt en ik gebruik deze gegevens om - anders dan op jouw verzoek - op een later moment contact met je op te nemen, dan vraag ik jou hiervoor expliciete toestemming. Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en mij of een eed of wettelijke verplichting.


Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel mijn dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld jouw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.


Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Avec Sans op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval ben ik gedwongen jouw gegevens te delen, maar ik zal ons binnen de mogelijkheden die de wet mij biedt daartegen verzetten.


Bewaartermijnen

Ik bewaar jouw gegevens zolang jij cliënt van mij bent. Dit betekent dat ik jouw klantprofiel bewaar totdat jij aangeeft dat je niet langer van mijndiensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij mij aangeeft zal ik dit opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen moet ik facturen met jouw (persoons)gegevens bewaren voor zeven jaar. Deze gegevens zal ik dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.


Jouw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb jij als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens mij worden verwerkt. Ik leg je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe jij je op deze rechten kunt beroepen. In beginsel stuur ik om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van jouw gegevens enkel naar jouw bij mij reeds bekende e-mailadres. In het geval dat jij de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zal ik jou vragen om je te legitimeren. Ik houd een administratie bij van afgehandelde verzoeken en in het geval van een vergeetverzoek administreer ik geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machineleesbare gegevensindeling die ik binnen het systeem hanteer. Jij hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.


Inzagerecht

Jij hebt altijd het recht om de gegevens die ik (laat) verwerk(en) en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan de contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd stuur ik jou op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder ik deze gegevens heb opgeslagen.


Rectificatierecht

Jij hebt altijd het recht om de gegevens die ik (laat) verwerk(en) en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan de contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd stuur ik jou op het bij mij bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.


Recht op beperking van de verwerking

Jij hebt altijd het recht om de gegevens die ik (laat) verwerk(en) die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan de contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd, stuur ik jou op het bij mij bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft, niet langer worden verwerkt.


Recht op overdraagbaarheid

Jij hebt altijd het recht om de gegevens die ik (laat) verwerk(en) en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Jij kunt een verzoek met die strekking doen aan de contactpersoon voor privacyzaken. Jij ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd stuur ik jou op het bij mij bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over jou die ik heb verwerkt of in opdracht van mij door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kan ik in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.


Recht van bezwaar en overige rechten

Jij hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van Avec Sans. Als je bezwaar maakt zal ik onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van jouw bezwaar. Is jouw bezwaar gegrond dan zal ik afschriften en/of kopieën van gegevens die ik (laat) verwerk(en) aan jou ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Ik verwerk jouw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben jij van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met de contactpersoon voor privacyzaken.


Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mag ik cookies op jouw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies heb ik voorafgaand jouw toestemming nodig. Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op de pagina's worden weergegeven.

Via de cookieverklaring op onze website kun je jouw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken. In het privacybeleid vind je meer informatie over wie ik ben zijn, hoe je contact met mij kunt opnemen en ik persoonlijke gegevens verwerk. Als je vragen hebt over jouw toestemming, vermeld dan het ID en de datum van de toestemming.


Google Analytics

Via de website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Ik gebruik deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Ik heb Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.


Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.


Wijzigingen in het privacybeleid

Ik behoud te allen tijde het recht mijn privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop ik reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerk, dan breng ik je daarvan per e-mail op de hoogte.


Contactpersoon Privacy

De contactpersoon voor al jouw vragen en verzoeken met betrekking tot privacy is Sanne Rozema.

E-mail: info@avecsans.nl

Telefoon: 0681578953

Adres: De Laan 2C5. 9712 AV Groningen.